دفتر نظارت بر چاپ و نشر آثار شاملو                                                     

 

حسن نیت مجدّد برای تشکیل موزه

 علیرغم مطالب متناقض و فاقد وجاهت قانونی که از سوی خانم ریتا اتانث سرکیسیان و آقای

عین ِ پاشایی و وکیل محترمشان در جراید و سایت شاملو با هدف تشویش و انحراف اذهان عمومی، به چاپ رسیده است و با اینکه پاسخی از سوی دفتر نظارت بر آثار احمد شاملو منتشر نگردید، مطلب ذیل جهت تنویر افکار عمومی  ذیلا منتشر می گردد.

جناب آقای دکتر داریوش زرگری مرندی ( وکیل آقای سیاوش شاملو ) در نامه ای خطاب به ریاست محترم شعبه ششم دادگاه عمومی کرج که موجب ابطال و تجدید مزایده مزبور گردیده (نامه پیوست) چنین اعلام نموده اند که:

احتراماً با عنایت به اعتراض مورخ 6/ 4/ 87 آقای مصطفی ظهوری وکیل ِخوانده، مبنی بر ابطال مزایده و تجدید آن، نظر به اینکه نص قانونی ِ صریحی در مورد ادعای وکیل ِخوانده (ریتا اتانت سر کیسیان) در قوانین مدونه  وجود ندارد و مزایده نیز طبق روال قوانین جاری صورت گرفته است، مع الوصف بلحاظ  نشان  دادن حسن نیت موکل اینجانب و با هدف جلو گیری از هر گونه تشویش احتمالی اذهان عمومی و حفظ حرمت عوامل اجرایی دادگستری  و تبری آنها از هر گونه اتهام اظهار شده توسط وکیل خانم ریتا اتانت سرکیسیان مبنی بر اعمال تبعیض دادورز مربوطه، علیرغم تحمل خسارت از طرف موکل اینجانب ( آقای سیاوش شاملو ) نسبت به تهیه مبلغ مورد نظر مزایده و واریز آن  با این وجود اعلام می نماید:

 آقای سیاوش شاملو موکل اینجانب  با پیشنهاد وکیل ِخوانده نسبت به تجدید مزایده در اسرع وقت موافق است و همچنین به لحاظ دلبستگی خوانده به حفظ آثار زنده یاد احمد شاملو به شرط حفظ و نگهداری آن به عنوان  موزه احمد شاملو در صورت پرداخت مبلغ این قسمت از یادبودهای مورد مزایده به ورثه بدون قید و شرط موافقت می شود تا از نامه پراکنی ها و ایجاد جو علیه موکل اینجانب جلو گیری شود. مستدعی است مقرر فرمایید نسبت به تجدید مزایده و یا تملک خوانده به شرط ایجاد موزه احمد شاملو  در قبال پرداخت وجه آن اقدام لازم مبذول دارند . در خاتمه در صورتی که بار دیگر موکل اینجانب آقای سیاوش شاملو  به تاراج ما ترک پدر خود و تهمت و بی حرمتی متهم گردد طی پرونده جداگانه ای نسبت به طرح شکایت کیفری اقدام خواهد شد.

 

طبق اظهار نظر دفتر نظارت بر چاپ آثار احمد شاملو آقای سیاوش شاملو بزودی بیانیه ای خطاب به سازمان یونسکو در خصوص جلو گیری از راه اندازی موزه شاملو و همچنین عدم چاپ کتاب کوچه و تخلفات دیگر توسط خانم ریتا آتا نت سر کیسیان  و عین ِ پاشایی منتشر خواهد شد.

 دفتر نظارت بر چاپ آثار احمد شاملو

 

روابط عمومی


نامه پیوست : 

 

فرزندان زنده یاد احمد شاملو بار دیگر به دادگاه فراخوانده شدند

 بنا بر اظهار سیاوش شاملو مدیر مسول دفتر نظارت بر آثار احمد شاملو، فرزندان زنده یاد  احمدشاملو(سیاوش_ سیروس_ سامان و ساقی) به موجب اخطاریه شماره 861043/20 به مجتمع قضایی شهید بهشتی فراخوانده شدند.

فراخوان فرزندان شاملو به دادگاه از طرف ع،پاشایی و آیدا سرکیسیان(همسر احمد شاملو) انجام گرفته است و موضوع این اخطاریه در مورد  وصیت نامه ای است که خواهان ها مدعی وجود آن و تنفیذ سر پرستی آثار احمد شاملو هستند.

 در حالیکه سیاوش شاملو اظهار می کند پدر وی وصیت نامه ای نداشته است .این هفتمین پرونده قضایی است که تقریبا به طور همزمان فرزند ارشد شاملو را در مورد آثار پدرش درگیر کرده است.

همچنین افزود که بسیار متاسف است از اینکه پخش و نشر آثار این شاعر بزرگ و نامدار معاصر  با توجه به شرایط نابسامانی که در مورد آثار او حاکم است دستخوش هرج و مرج و بی نظمی و سو استفاده های فراوان گشته است.

در این میان سو استفاده گران فرهنگی با توجه و اشراف به این دعاوی و مسایل مطرح شده در  این باب بیشترین زمان را برای اعمال سودجویی ها ورفتار های غیر قانونی و غیر فرهنگی خود می یابند.

از نظر وی اینکه چه کسی مسوول حفظ و نظارت بر آثار پدر باشد مهم نیست بلکه آنچه مهم است این که بدون هیچ گونه دخل و تصرفی و بدون هیچ گونه سو استفاده و بدون اعمال هر گونه سلیقه شی در دسترس مخاطبا و علاقه مندان قرار گیرد. پس از گذشت 7 سال از درگذشت این شاعر نامدار معاصر   سعی نشود بخواهند با توسل به وصیت نامه ای که درصحت و وجود آن اعتباری  نیست شاملو را انحصاری کنند.مهم آن چیزی است که بتوانند با کمال امانت داری  و شایستگی حرکتی را که مطابق میل و خواسته شاعر بود ارایه دهند .

 سیاوش شاملو می گوید شاملو شاعر آزادی و آزادگی بود . او در دوران زندگی خود هیچ گونه قید و بندو محدودیتی را تاب نیاورده  است . اینکه بخواهیم بعد از مرگش، او را انحصاری کنیم و بخواهیم آثار و نوشته های او را در انحصار گرفته و با اعمال سلیقه های شخصی خود به مخاطبانش عرضه کنیم کاری نادرست و در جهت خلاف افکار او ست .

 شاملو متعلق به همه است هواداران و دوستداران شاملو و صاحبان فکر و اندیشه و هنر در سراسر جهان انتظار دارند بدون هیچ کم و کاستی و بدون هیچ دخل و تصرفی آثار او را در اختیار داشته باشند و یادگارهایش را به نظاره بنشینند.

می افزاید من به شخصه هیچ گونه ادعایی در جهت انجام این مهم نداشته و ندارم ولی آنچه انتظار دارم این است که دیگر مدعیان دست از انحصار طلبی برداشته و حرکت و تلاشهای خود را به سمت و سویی که شایسته نام  شاملو است سوق دهند.

هواداران و دوستداران شاملو و صاحبان فکر و اندیشه و هنر در سراسر جهان انتظار دارند که حرکتها و تلاش های  فرهنگی بیشترو شایسته تر برای پاسداشت و بزرگداشت وتحلیل و تفسیر افکار و اشعار وآثار این شاعر نامدار انجام گیرد و این در حالی ست که متاسفانه تمام انرژی و تلاشها در طی این 7 سال و خصوصا این روزها در آمد و رفت به شعبات دادگاه تلف می شود.

سیاوش شاملو اظهار می کند با این وصف تاکنون تا آنجایی که مقدور بوده و در توان داشته سعی نموده با وجود مشکلات فراوان و بدون انتظار کمک و چشم داشت یاری و همکاری به هر نحوی که شده با انجام مراسم زاد روز و سالروز مرگ  نگذارد که یاد این شاعر نامدار معاصر در غبارزمان فرو رود. و امیدوارست با رفع  شدن تمام موانع و مشکلات موجود از جمله چاپ آثار بویژه کتاب کوچه، فرهنگ کوچه و تشکیل بنیاد شاملو گامهای موثر و شایسته در پاس داشت نام این شاعر بزرگ بر داشته شود.

 

با تقدیم شایسته ترین احترامات

روابط عمومی دفتر نظارت بر آثار احمد شاملو

 

خرداد ماه 1387

_________________ 

 پاسخ به مدعی

 آقای ع. پاشایی در نشریات  روز دو شنبه 20 خرداد  1387 مطالبی در خصوص اجرای خواست و وصیت نامه احمد شاملو و دریافت تنفیذ سرپرستی آثار احمدشاملو ذکرنموده است که پاسخ زیر از سوی " دفتر نظارت بر چاپ آثار احمد شاملو" صادر گردیده است .

 سیاوش شاملو فرزند ارشد احمد شاملو در این خصوص عنوان داشت که، آقای عسگری پاشایی در جدیدترین حرکت تفرقه افکنانه همیشگی خود و مطابق با روش تخریبی مداوم خود بر علیه فرزندان شاملو برای وانمود جلوه دادن اجرای وصیت نامه احمد شاملو اقدام به احضار فرزندان شاملو به دادگاه نموده است .

در این مورد باید توضیح بدهم که زنده یاد احمد شاملو اصلا وصیت نامه ای نداشتند، بنا براین موضوع سرپرستی و تنفیذ بدون اعتبار می باشد. فقط در یک بند از قراداد با یک خریدار آثارش اشاره ای داشتند، که با در گذشت پدرم این قرارداد خود بخود کم لم یکن تلقی می گردد.

با وجود حضور ورثه احمد شاملو، در خواست اجرای یک بند از قرارداد(توسط فردی که جزو ورثه شاملو محسوب نمی شود) وجهه قانونی نداشته و احضار فرزندان شاملو برای واگذاری سرپرستی بسیار به دور از منطق می باشد.

آقای پاشایی در سال 1380 در مصاحبه ای (روزنامه ایران _ سه شنبه 5 تیر 1380 _ صفحه 16) گفته است که " ما می خواهیم به عنوان سر پرستی مادام العمرمان خیری به ناشر و به ورثه بر سانیم و اگر فرزندان شاملو ریگی به کفش داشته باشند می توانند به مراجع قانونی پناه ببرند تا بیهوده زحمت ما را ندارند."

این لحن تمسخر آمیز آقای پاشایی برای بار دیگر و در جای دیگر هم ادامه داشته و گفته است که :" فرزندان شاملو ازمن و آیدا سهم الارث می خواهند."  مگر آقای پاشایی در جایگاه پدر نشسته اند که فرزندان شاملو از ایشان طلب سهم الارث نمایند؟

دست بر قضا، تمسخر ایشان راجع به پناه بردن ما به مراجع قانونی به شکلی دیگر جلوه نموده و توصیه ایشان برای شکایت ما به قوه قضاییه برای گرفتن سهم الارث، به شکایت ایشان به قوه قضاییه برای گرفتن تاییدیه تنفیذ برای سرپرستی آثار پدرمان تبدیل شده  است.

اکنون ما بازی سرنوشت را به تماشا نشسته ایم ، که مگر ارث بردن فرزندان از پدر ، کاری غیر قانونی  و غیر شرعی است که ایشان ما را از حق خودمان بر حذر می دارند؟

آیا این سکوت ما، سهم الارث خواهی از ایشان بوده است یا تحرکات ایذایی و تخریبی مداوم ایشان است که به سکوت و آرامش ورثه دامن می زند؟

ورثه احمد شاملو با تشکیل " بنیاد احمد شاملو" که به تایید همه آنها رسیده است، به ویژه تاییدیه خانم سر کیسیان در تشکیل " دفتر نظارت بر چاپ آثار احمد شاملو " در جهت احقاق حقوق ورثه، حاوی چه نکات  و چه معنایی است؟

اصلاح و  تجدید قراداد مابین ناشرین با اینجانب و تغییر مفاد قرارداد پدرم(پس از درگذشت ایشان) چه معنایی دارد؟

امیدوارم تا آقای عسگری پاشایی دست از بزرگ بینی خود و دست از سر ورثه شاملو  بر دارند و واقعیت های جاری را بپذیرند.

ایشان چه قرابت سببی و نسبی با ما دارند که همیشه باعث سلب آرامش اعضای خانواده شاملو می شوند؟

به ایشان عرض می کنیم که عرض ما نبرند و زحمت خود مدارند.

سیاوش شاملو در پایان تصریح کرد که با قدرت در جلسه دادگاهی که ایشان درخواست احضار ما را داده اند حضور خواهم یافت .

به امید آنکه حق واقعی به حقدار واقعی برسد.

 

 

دفتر نظارت بر چاپ آثار احمد شاملو

22/3/1387

 

نامه انتشارات مازیار به دفتر نظارت بر آثار احمد شاملو
آقای سیاوش شاملو ورثه زنده یاد احمد شاملو و وکیل آقای سامان و خانم ساقی شاملو...
متن کامل...

آغاز به‌كار دفتر نظارت بر آثار احمدشاملو در تهران
در آستانه‌ي هشتادمين سال تولد احمد شاملو ـ شاعر، مترجم، محقق و روزنامه‌نگار معاصر ـ دفتر نظارت بر حفظ و نشر آثار احمد شاملو از هفته‌ي آينده در تهران آغاز به‌ كار خواهد كرد.
متن کامل...

يادداشت سياوش شاملو به مناسبت آغاز به کار دفتر نظارت بر آثار
روزي كه روي سخنت با من ـ با سياوش كوچكت ـ از ترانه‌يي كوچك‌تر از دست‌هاي من در آن روزگاران بود، نه به خاطر حماسه كه مثل عموهايم براي هر چيز كوچك و هر چيز پاك مي‌سرودي...
متن کامل...

بازخواني چند سطر از يك مصاحبه
پنجمين سال جاودانگي احمد شاملو، سال وفور سخن‌پراكني‌ها بود. غبار زمان بر حياي «چشم در چشم شاعر بودن» نشست و ته‌مانده‌هاي قباحت بروز، براي غرض‌هاي قديمي از بين رفت.
متن کامل...

بررسي مكرر اثري كه در دسترس نيست، دست‌انداختن مخاطبان و پژوهشگران ادبي است
خواندن كتابي كه در بسياري از آثار نقد ادبي معاصر مورد بحث قرار گرفته، حق جامعه ادبي است.
متن کامل...

حديث بي‌قراري پيمان
پيمان شاملو ـ آهنگساز و عكاس ـ 34 ساله و نوه ارشد احمد شاملو است.
متن کامل...

نمي‌توانيم از هر قماشي با ميراث عظيم بامداد تا كنيم
اگر چنان‌كه بزرگاني چون ضياء موحد و محمد حقوقي گفتند؛ مهمترين كتاب شعر بعد از ديوان حافظ «هواي تازه» شاملو است، ديگر نمي‌توانيم از هر قماشي با ميراث عظيم بامداد تا كنيم.
متن کامل...

بله! شاملو خصوصي نيست
در ستون یادداشت صفحه آخر روزنامه‌ي "توسعه" مورخ دوشنبه هفتم شهريور 1384 مطلبي با عنوان «شاملو خصوصي نيست» درج شده بود كه نشان از درايت سرشار نگارنده در مواجهه با موضوع داشت.
متن کامل...

پيام دفتر نظارت بر حفظ و نشر آثار احمد شاملو به مناسبت درگذشت منوچهر آتشي
پيام دفتر نظارت بر حفظ و نشر آثار احمد شاملو به مناسبت درگذشت منوچهر آتشي
متن کامل...

دفتر نظارت بر آثار شاملو اعلام كرد:برنامه هاي هشتادمين سال تولد شاملو
بزرگداشت شاملو در سالروز ميلاد او، راه اندازي يك سايت تخصصي، چاپ تمبر ويژه تولد شاملو، انتشار چند اثر منتشرنشده و تجديد چاپ بسياري از آثار وي در قالبي تازه...
متن کامل...

پيام آيدا به مناسبت آغاز به‌ كار دفتر نظارت بر حفظ و نشر آثار احمدشاملو
انسان دشواري وظيفه است
متن کامل...

 بالاي صفحه | چاپ | تماس

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دفتر نظارت بر حفظ و نشر آثار احمد شاملو می باشد.
استفاده از مطالب با ذکر نشاني سايت بلامانع است
.